Cynthia Olvera Perez

Share This:

Cynthia Olvera Perez

Cynthia Olvera Perez

2019-2020

Associate Zone Councilor

California State University-Chico

Email:

cperez39@mail.csuchico.edu